سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج
 
سعیدرسولی
سابقه خدمت 13 سال 
 
تحصیلات : مهندس عمران
سوابق مدیریتی :رییس دفترمدیرکل  و حساب 100بنیادمسکن استان